image01
    0 itemถุงหนังสือยังว่าง
ยินดีต้อนรับ 

Foreign Books

Cartoon Hit

English Program (หนังสือเรียน) + เฉลย

หนังสือสองภาษา (ไทย/English)

หนังสือภาษาไทย

หน้าแรก บทความ

สินค้าโปรโมชั่นพิเศษ Special Promotion

สำหรับลูกค้าตลาดบุ๊คที่มียอดซื้อสินค้าไม่ว่ารายการใดๆ ครบ 300.- จะได้รับสิทธิ์แลกซื้อหนังสือใหม่ "สารคดี ธรรมชาติพิสดาร แมลง" ในราคา 40.- และ "นิทานสองภาษา + VCD" 50.-

อ่านต่อ

Easy management

ข้อความสไลด์ 2

อ่านต่อ

image01

สินค้ามาใหม่ New Arrival

ข้อความสไลด์ 3

อ่านต่อ

image01

สินค้ามาใหม่ New Arrival

ข้อความสไลด์ 4

อ่านต่อ

image01

บทความ

 

ศักยภาพของพหุปัญญา

ศักยภาพของพหุปัญญา
 
1. ปัญญาด้านภาษา ( Linguistic Intelligence ) คือ ความสามารถในการใช้ภาษารูปแบบต่างๆ ตั้งแต่ภาษาพื้นเมือง จนถึง ภาษาอื่นๆ ด้วย สามารถรับรู้ เข้าใจภาษา และสามารถสื่อภาษาให้ผู้อื่นเข้าใจได้ตามที่ต้องการ
 
ผู้ที่มีปัญญาด้านนี้ โดดเด่น ก็มักเป็น กวี นักเขียน นักพูด นักหนังสือพิมพ์ ครู ทนายความ หรือนักการเมือง
 
2. ปัญญาด้าน ตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ ( Logical-Mathematical Intelligence ) คือ ความสามารถในการคิดแบบมีเหตุและผล การคิดเชิงนามธรรม การคิดคาดการณ์ และ การคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์
 
ผู้ที่มีปัญญาด้านนี้โดดเด่น ก็มักเป็น นักบัญชี นักสถิติ นักคณิตศาสตร์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักเขียนโปรแกรม หรือวิศวกร
 
3. ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ ( Visual-Spatial Intelligence ) คือ ความ สามารถในการรับรู้ทางสายตาได้ดี สามารถมองเห็นพื้นที่ รูปทรง ระยะทาง และตำแหน่ง อย่างสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน แล้วถ่ายทอดแสดงออกอย่างกลมกลืน มี ความไวต่อการรับรู้ในเรื่องทิศทาง สำหรับผู้ที่มีปัญญาด้านนี้โดดเด่น จะมีทั้งสายวิทย์ และสายศิลป์
 
สายวิทย์ ก็มัก เป็น นักประดิษฐ์ วิศวกร ส่วนสายศิลป์ ก็มักเป็นศิลปินในแขนงต่างๆ เช่น จิตรกร วาดรูป ระบายสี เขียนการ์ตูน นักปั้น นักออกแบบ ช่างภาพ หรือสถาปนิก เป็นต้น
 
4. ปัญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว ( Bodily Kinesthetic Intelligence ) คือ ความสามารถในการ ควบคุมและแสดงออกซึ่งความคิด ความรู้สึก โดยใช้อวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย รวมถึงความสามารถในการใช้มือประดิษฐ์ ความคล่องแคล่ว ความแข็งแรง ความรวดเร็ว ความยืดหยุ่น ความประณีต และความไวทางประสาทสัมผัส
 
สำหรับผู้ที่มีปัญญาด้านนี้โดดเด่น มักจะ เป็นนักกีฬา หรือไม่ก็ศิลปินในแขนง นักแสดง นักฟ้อน นักเต้น นักบัลเล่ย์ หรือนักแสดงกายกรรม
 
5. ปัญญาด้าน ดนตรี ( Musical Intelligence ) คือ ความสามารถในการซึมซับ และเข้าถึงสุนทรียะทางดนตรี ทั้งการได้ยิน การรับรู้ การจดจำ และการแต่งเพลง สามารถจดจำ จังหวะ ทำนอง และโครงสร้างทางดนตรีได้ดี และถ่ายทอดออกมาโดยการฮัมเพลง เคาะจังหวะ เล่นดนตรี และร้องเพลง
 
สำหรับผู้ที่มีปัญญาด้านนี้โดดเด่น มักจะเป็นนักดนตรี นักประพันธ์เพลง หรือนักร้อง
 
6. ปัญญาด้าน มนุษยสัมพันธ์ ( Interpersonal Intelligence ) คือ ความสามารถในการเข้าใจผู้อื่น ทั้งด้านความรู้สึกนึกคิด อารมณ์ และเจตนาที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน มีความไวใน การสังเกต สีหน้า ท่าทาง น้ำเสียง สามารถตอบสนองได้อย่างเหมาะสม สร้างมิตรภาพได้ง่าย เจรจาต่อรอง ลดความขัดแย้ง สามารถจูงใจผู้อื่นได้ดี เป็นปัญญา ด้านที่จำเป็นต้องมีอยู่ในทุกคน
 
สำหรับผู้ที่มีปัญญาด้านนี้โดดเด่น มักจะเป็นครูบาอาจารย์ ผู้ให้คำปรึกษา นักการ ฑูต เซลแมน พนักงานขายตรง พนักงานต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ นักการเมือง หรือนักธุรกิจ
 
7. ปัญญาด้านการเข้า ใจตนเอง ( Intrapersonal Intelligence ) คือ ความสามารถในการรู้จัก ตระหนักรู้ในตนเอง สามารถเท่าทันตนเอง ควบคุมการแสดงออกอย่างเหมาะสมตาม กาลเทศะ และสถานการณ์ รู้ว่าเมื่อไหร่ควรเผชิญหน้า เมื่อไหร่ควรหลีกเลี่ยง เมื่อไหร่ต้องขอความช่วยเหลือ มองภาพตนเองตามความเป็นจริง รู้ถึงจุดอ่อน หรือข้อบกพร่องของตนเอง ในขณะเดียวกันก็รู้ว่าตนมีจุดแข็ง หรือความสามารถในเรื่องใด มีความรู้เท่าทันอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด ความคาดหวัง ความ ปรารถนา และตัวตนของตนเองอย่างแท้จริง เป็นปัญญาด้านที่จำเป็นต้องมีอยู่ในทุกคนเช่นกัน เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า และมีความสุ
 
สำหรับผู้ที่มีปัญญาด้านนี้โดดเด่น มักจะเป็นนักคิด นักปรัชญา หรือนักวิจัย
 
8. ปัญญาด้านธรรมชาติวิทยา ( Naturalist Intelligence ) คือ ความสามารถในการรู้จัก และเข้าใจธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง เข้าใจกฎเกณฑ์ ปรากฏการณ์ และการ รังสรรค์ต่างๆ ของธรรมชาติ มีความไวในการสังเกต เพื่อคาดการณ์ความเป็นไปของธรรมชาติ มีความสามารถในการจัดจำแนก แยกแยะประเภทของสิ่งมีชีวิต ทั้งพืชและสัตว์
 
สำหรับผู้ที่มีปัญญาด้านนี้โดดเด่น มักจะเป็นนักธรณีวิทยา นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย หรือนักสำรวจ ธรรมชาติ
 
Copyright © 2014 taladbook. All Rights Reserved. Tel : (083)-238-3335 | Fax : 02-707-1150 | Email : [email protected]

TOP